Idea

W Polsce jest wiele tysięcy małych grup wolontariackich produkujących dobro w swoim środowisku lokalnym. Niestety często ich działania są niedostrzegane i niedoceniane. Gdybyśmy zsumowali tą niezliczoną ilość uczynków wyprodukowanych przez owych wolontariuszy okazałoby się, że tworzą największą Fabrykę w Polsce – „Fabrykę Dobra”.

Program nakierowany jest na poszukiwanie i wdrażanie nowych form budowania pozytywnego wizerunku wolontariatu młodzieżowego, zachęcania nastolatków do uaktywniania się w środowisku lokalnym oraz podnoszenia wartości i znaczenia tych działań jako ważnego elementu rozwoju społeczności lokalnej na terenie całego kraju. Ponadto nasze działania mają na celu tworzenie silnego lobby na rzecz aktywizacji młodego pokolenia Polaków poprzez zaangażowanie w powyższe działania władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, NGO, Biznesu oraz znanych, szanowanych w całym kraju osobistości i celebrytów. W nasz program włączył się, udzielając Honorowego Patronatu Minister Pracy i Polityki Społecznej, 53 Wojewodów, Marszałków, Prezydentów Miast Wojewódzkich i Wojewódzkich Kuratorów Oświaty oraz do chwili obecnej ponad 100 gmin.

Naszym celem jest zachęcenie do współpracy wielu różnorodnych środowisk – szkół, urzędów, instytucji, młodzieży i społeczności lokalnych do wspólnego działania na rzecz promocji wolontariatu młodzieżowego i aktywności społecznej w środowisku lokalnym.

Nasze działania będą prowadzone na wielu płaszczyznach:

Kampania skierowana do dzieci i młodzieży – przeprowadzenie szeregu atrakcyjnych działań, które wykreują wśród młodych modę na wolontariat. Wykorzystamy w tym celu formy komunikacji przystępne dla młodzieży: profile społecznościowe na Facebook i Twitter, zabawne memy i filmiki w Internecie, możliwość uczestniczenia w wielu radosnych inicjatywach, zaangażowanie znanych i cenionych przez młodych ludzi osób, które wybrali sami w przeprowadzonej przez FAM sondzie.

Szkoły – Wykorzystanie infrastruktury i możliwości szkół do inicjowania działań zmierzających do aktywizacji dzieci i młodzieży. Do 25 tysięcy szkół w całej Polsce prześlemy materiały dotyczące projektu i zachęcające młodych ludzi do aktywnego działania.

Nauczyciele, pedagodzy i Animatorzy aktywności młodych – wyposażenie pracowników szkół w narzędzia ułatwiające zachęcanie w ciekawy sposób młodych ludzi do aktywności. Wzmocnimy Animatorów Aktywności Młodych nagradzając i pokazując ich działalność całej Polsce w ramach Konkursu „Poszukiwany Poszukiwana”.

Gminy i Powiaty – Integrowanie samorządów lokalnych za pomocą wspólnych działań na rzecz rozwoju wolontariatu młodzieżowego i tworzenie przyjaznej atmosfery dla działalności lokalnych grup wolontariackich (do wszystkich gmin i powiatów prześlemy prośbę o zwrócenie uwagi na promocję i organizację wolontariatu przy konstruowaniu budżetu).

Media – zachęcanie mediów lokalnych i ogólnopolskich do podjęcia tematyki wolontariatu młodzieżowego oraz aktywizacji społecznej (do ponad 2000 mediów przekażemy gotowe informacje prasowe, spoty, nagrania radiowe dotyczące wolontariatu).

Znane i poważane osoby – Opierając się na autorytecie osób znanych, idoli młodzieży chcemy pokazać, że wolontariat jest czymś atrakcyjnym i interesującym. Kontaktujemy się z aktorami, muzykami, kabareciarzami, którzy występują w naszych materiałach promujących wolontariat.

Administracja rządowa – Zaangażowanie Administracji rządowej zwiększa rangę działań zmierzających do promowania wolontariatu młodzieżowego, pokazuje że dla najwyższych władz państwowych kwestia aktywności dzieci i młodzieży ma znaczenie. Przedstawiciele Administracji rządowej – Wojewodowie udzielili Patronatu Honorowego naszemu Programowi. Szczególnym wyróżnieniem jest dla nas włączenie się w projekt Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Nasze działania w tym kierunku będą również zmierzać do udziału w konsultacjach aktów prawnych o randze ogólnopolskiej, które dotyczą kwestii funkcjonowania wolontariatu.

Społeczeństwo – Do osób dorosłych skierujemy kampanię społeczną uświadamiającą znaczenie wolontariatu dla rozwoju społeczności lokalnych i wpływ braku aktywności na występowanie problemów społecznych. Prześlemy materiały do mediów, przygotowujemy filmy, które zamieścimy w Internecie.

10152047_1389586274653287_774922935_n